­
PrimeView™ U219 - ადამიანის გენომის ანალიზის ნაკრები
GeneChip™ 2.1 ST ადამიანის გენთა ანალიზის ტესტ-სისტემა
GeneChip™ HT HG-U133+PM - ნაკრები
GeneChip™ 1.0R Array - ადამიანის პრომოტორების ტესტ-სისტემა
GeneChip™ HT HG-U133+PM - ნაკრები
GeneChip™ 2.1 ST ადამიანის ტრანსკრიპტომის ანალიზის ნაკრები
PrimeView - ადამიანის გენთა ექსპრესიის ნაკრები
Clariom™ S Pico Assay HT, human
PrimeView - ადამიანის გენთა ექსპრესიის ნაკრები
ადამიანის გენომის ანალიზის ნაკრები GeneChip™ U133 Plus 2.0
GeneChip™ HT HG-U133+PM პლანშეტების ნაკრები
ნაკრები Clariom™ D
Clariom™ S ტესტ-სისტემა HT
GeneChip™ 2.0 - ადამიანის ტრანსკრიპტომული ანალიზის ნაკრები
GeneChip™ 1.0 ST - ადამიანის გენთა ანალიზის ნაკრები
Clariom™ S - ადამიანის ტრანსკრიპტომული ანალიზის ნაკრები
GeneChip™ 2.0 ადამიანის ტრანსკრიპტომის ანალიზის ნაკრები
GeneChip&trade 1.1 ST​ ადამიანის გენთა ანალიზის პლანშეტების ნაკრები
GeneChip™ U133A 2.0 ადამიანის გენომის ანალიზის ნაკრები
GeneChip™ HG-U133+ PM სტრიპების ნაკრები
Clariom™ D Pico ადამიანის ტრანსკრიპტომის ანალიზის ტესტ-სისტემა
GeneChip™ Pico Assay 2.0 - ადამიანის ტრანსკრიპტომული ანალიზი
GeneChip™ 2.0 ST - ადამიანის გენების ანალიზის ნაკრები
GeneChip™ U133 Plus ადამიანის გენომის ანალიზის ნაკრები 
GeneChip™ 2.0 ST ადამიანის გენების ანალიზის ნაკრები
GeneChip™ U133A 2.0 ადამიანის გენომის ანალიზის ნაკრები
PrimeView ადამიანის გენომის ანალიზის U219 ნაკრები
Clariom™ D Pico - ნაკრები თაგვის ტრანსკრიპტომის ანალიზისთვის
Clariom™ S Pico - ადამიანის ტრანსკრიპტომის ტესტ-სისტემა
Clariom™ D Pico - ნაკრები ადამიანის ტრანსკრიპტომის ანალიზისთვის