­

უჯრედების, ცილების, მემბრანების გამოყოფა და პურიფიკაცია

 

 

ცილების გამოყოფა და პურიფიკაცია

Thermo Fisher Scientific - გვთავაზობს სამიზნე ცილების მარტივი ექსტრაქციის, მარილების მოცილების, გასუფთავების და კონცენტრირების ნაკრებებს, რეაგენტებს და პლატფორმებს. პროდუქცია ოპტიმიზებულია ფართო სპექტრის ქსოვილებსა და უჯრედულ კულტურებზე სამუშაოდ.

რას გთავაზობთ?

– უჯრედების ლიზისი და ფრაქციონირება

 • ცილების გამხსნელი დეტერგენტები

ორგანელების გამოყოფა

 • ორგანელების გამოყოფა მაგნიტური ბიდების გამოყენებით

– სუბუჯრედული ფრაქციონირება

– პროტეაზების და ფოსფატაზების ინჰიბიტორები

 • პროტეაზების ინჰიბიტორები
 • ფოსფატაზების ინჰიბიტორები
 • კომბინირებული პროტეაზების და ფოსფატაზების ინჰიბიტორები

უჯრედების ლიზისი (ცილების ტოტალური ექსტრაქცია)

– B-PER™ - ბაქტერიული უჯრედების ლიზისის რეაგენტები

 

 

 

 

 


უჯრედების ლიზისი და ფრაქციონირება

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ქსოვილებისა და უჯრედების ლიზისის, უჯრედების ფრაქციონირების პროდუქტები ოპტიმიზებულია ნიმუშის ტიპის მიხედვით.

მახასიათებლები:

 • მაღალი წარმადობა ცილის გამოყოფისას უჯრედებიდან და ქსოვილებიდან

რეაგენტების ოპტიმიზებული შემადგენლობა უზრუნველყოფს ცილის აქტივობის შენარჩუნებას მისი გამოყენებისთვის შემდგომ ექსპერიმენტებში. ოპტიმალური თავსებადობა ცილების ანალიზის ექსპერიმენტებთან, მათ შორის: იმუნოპრეციპიტაცია, იმუნო-ანალიზები, ვესტერნ ბლოტინგი, ელექტროფორეზი, EMSA და ფერმენტული ექსპერიმენტები.

 • რეაგენტები ვალიდირებულია მრავალი სხვადასხვა ტიპის ქსოვილებსა და უჯრედულ ხაზებზე სამუშაოდ.
 • ელიმინირებულია უჯრდების მექნიკური დესტრუქციის საჭიროება.

ნიმუშის ტიპი

სამიზნე ფრაქცია

ორგანელას  ტიპი

 • ძუძუმწოვართა უჯრედები და ქსოვილები
 • პირველადი უჯრედები და ქსოვილები
 • ნეირონები
 • ბაქტერიები
 • სოკოები
 • მწერები
 • მცენარეები
 • სხვადახვა სუბუჯრედული ფრაქცია
 • უჯრედის ზედაპირი
 • მემბრანები
 • ბირთვი და ციტოპლაზმა
 • ქრომატინი
 • ციტოჩონჩხი
 • მიტოქონდრია
 • ლიზოსომები
 • სინაპტოსომები

 

 

 


 

 

   

 

მემბრანების დესტრუქცია, ცილების დაკავშრება და სოლუბილიზაცია

სუსტი (მაგ. არაიონური) დეტერგენტები საშუალო კონცენტრაციებით, არღვევს უჯრედის მემბრანის მთლიანობას, ამარტივებს უჯრედის ლიზისს და ხსნადი ცილების ექსტრაქციას, ხშირად ნატიური ფორმით.

დენატურაციის გამომწვევი დეტერგენტები, როგორიცაა SDS, უკავშირდება ორივეს: მემბრანებს (ჰიდროფობურ) და არა-მემბრანულ (წყალში ხსნადი, ჰიდროფილური) სტრუქტურებს, როგორიცაა ცილები.

დეტერგენტები, რომლებიც არ იწვევს ცილების დენატურაციას, როგორიცაა Triton X-100, ხასიათდება რიგიდული არაპოლარული თავით, ამიტომ მათი მოლეკულები ვერ აღწევს წყალში ხსნად ცილებში; შესაბამისად, მათ მიერ არ ხორციელდება წყალში ხსნადი ნატიური კავშირების და სტრუქტურების დენატურაცია. არა-მადენატურირებელი დეტექრგენტების მთავარი დანიშნულებაა მემბრანული ცილების ჰიდროფობულ მონაკვეთებთან დაკავშირება და მათი გამოყოფა. დეტერგენტების მონომერები ახდენს მემბრენული ცილების სოლუბილიზაციას. დეტერგენტის კონცენტრაციის გაზრდით მემბრანები გადის სოლუბილიზაციის რამოდენიმე ეტაპს.


 

 

საწყისი ეტაპია მემბრანის ლიზისი ან დესტრუქცია, რისთვისაც გამოიყენება დეტერგენტი  მემბრანის ლიპიდების მოლურ ფარდობასთან მიმართებაში 0.1:1 -1:1. ამ ეტაპზე მემბრანის ბი-შრე ინტაქტური რჩება, მაგრამ ხორციელდება ზოგიერთი მემბრანული ცილის სელექტიური ექსტრაქცია.

დეტერგენტი/ნიმუშის ფარდობის გაზრდით 2:1-მდე, მემბრანის სოლუბილიზაციის პროცესი აქტიურდება და შედეგად მიიღება მიცელების მიქსი, რომელიც მოიცავს ფოსფოლიპიდ-დეტერგენტის, დეტერგენტ-ცილების და ლიპიდ-დეტერგენტ/ცილების მიცელებს.

10:1-ფარდობისას, ყველა ნატიური მემბრანული ლიპდისა და ცილის ურთიერთქმედება ეფექტურად ჩანაცვლდება დეტერგენტ-ცილის კომპლექსებით.

დეტერგენტის საჭირო რაოდენობა ცილის ოპტიმელური ექსტრაქციისთვის დამოკიდებულია მიცელების კრიტიკულ კონცენტრაციაზე (CMC), აგრეგაციის რაოდენობაზე, ტემპერატურაზე, მემბრანისა და დეტერგენტის ხასიათზე.

სოლუბილიზაციის ბუფერები უნდა შეიცავდეს საკმარის დეტერგენტს, რათა წარმოიქმნას 1 მიცელაზე მეტი თითოეული მემბრანული ცილის მოლეკულის შემთხვევაში. ეს გარანტიას იძლევა, რომ ყოველი ცილის მოლეკულა იზოლირებულია ცალკეულ მიცელებად.დეტერგენტები ცილის სოლუბილიზაციისთვის

დეტექტგენტებში შემავალი მოლეკულები შეიცავს როგორც არაპოლარულ “კუდს”, ასევე პოლარულ “თავს”. პოლარული თავის იონური ბუნება ქმნის დეტერგენტების ფართო სპექტრის კლასიფიკაციის საფუძველს. ისინი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს იონური (ანიონური ან კათიონური), არაიონური (მუხტის გარეშე) ან ცვიტერიონების (ნეგატიურად და პოზიტიურად დამუხტული შემადგენელი ჯგუფებით, ჯამში მუხტი 0-ის ტოლია) სახით. დეტერგენტები ხშირად გამოიყენება უჯრედის ლიზისისთვის, მაგალითად ELISA-ს wash- ბუფერებში და ცილების სხვა კვლევით მეთოდებში. 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული დეტერგენტები წარმოდგენილია სამი ტიპის შეფუთვით.

Thermo Scientific™- ის Pierce™ Surfact-Amps™ - დეტერგენტები - მაღალი ხარისხის პურიფიკაციით და ზუსტი განზავებით (10%), იდეალურია კონტამინაციისადმი მგრძნობიარე ექსპერიმენტებისას.

ჩვენი უპირატესობებია:

 • უმაღლესი ხარისხი - კონტამინაციის დაბალი დონე სხვა ბრენდებთან შედარებით
 • სიზუსტე - მაქსიმალური სიზუსტე - 10%იანი დეტერგენტის წყალხსნარი
 • სიმარტივე - რეაქტივების მარტივი გახსნა და განზავება
 • მაქსიმალურად სუფთა - 1.0 µeq/mL - ზე ნაკლები პეროქსიდების და კარბონილების შემცველობით


 

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი დეტერგენტების მახასიათებლები

დეტერგენტი

აღწერა

აგრეგაციის ნომერი

მიცელების მოლეკულური მასა

მოლეკულური მასა

მიცელების კრიტიკული კონცენტრაცია (mM)

მიცელების კრიტიკული კონცენტრაცია  % w/v

Cloud - ტემპერატურა (°C)

დიალიზებადი

Triton X-100

არაიონური

140

90,000

647

0.24

0.0155

64

არა

Triton X-114

არაიონური

537

0.21

0.0113

23

არა

NP-40

არაიონური

149

90,000

617

0.29

0.0179

80

არა

Brij®-35

არაიონური

40

49,000

1225

0.09

0.1103

>100

არა

Brij-58

არაიონური

70

82,000

1120

0.077

0.0086

>100

არა

Tween®-20

არაიონური

1228

0.06

0.0074

95

არა

Tween-80

არაიონური

60

76,000

1310

0.012

0.0016

არა

Octyl Glucoside

არაიონური

27

8,000

292

23-25

0.6716-0.7300

>100

დიახ

Octylthio Glucoside

არაიონური

308

9

0.2772

>100

დიახ

SDS

ანიონური

62

18,000

288

6-8

0.1728-2304

>100

დიახ

CHAPS

ავიტერიონური

10

6,149

615

8-10

0.4920-0.6150

>100

დიახ

CHAPSO

ავიტერიონური

11

6,940

631

8-10

0.5048

90

დიახ

  

დეტერგენტები - Surfact-Amps

კატალოგის #

დასახელება

ზომა

ფასი  (EUR)

85111

Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Detergent Solution

50 mL

205

28313

1 L

2291

28314

6 x 10 mL

226

85112

250 mL

702

28332

Triton™ X-114 Surfact-Amps™ Detergent Solution

6 x 10 mL

444

85113

Tween20 Surfact-Amps™ Detergent Solution

50 mL

210

28320

6 x 10 mL

244

28321

1 L

2301

85114

250 mL

831

85115

500 mL

831

28329

Tween™ 80 Surfact-Amps™ Detergent Solution

50 mL

210

28230

500 mL

2400

28328

6 x 10 mL

241

85124

NP-40 Surfact-Amps™ Detergent Solution

50 mL

218

28324

6 x 10 mL

241

85125

500 mL

1307

85117

Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution

50 mL

214

28316

6 x 10 mL

244

85118

500 mL

1307

 სხვა დეტერგენტები თხევადი და მყარი კონსისტენციით

 

კატალოგის#

დასახელება

ზომა

ფასი (EUR)

89902

n-Dodecyl-beta-Maltoside Detergent

1 g

220

5 g

716

89903

28300

CHAPS Detergent (3-((3-cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propanesulfonate)

5 g

241

28299

100 g

1714

28364

Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl

100 g

138

1 kg

408

28365

28312

Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), C12

500 g

358